Single post

Hilarion – aktualizace cen od 1. 11. 2023 / price update from November 1st, 2023

Vážené klientky a klienti,

Dovolte mi, abych vám napsala pár slov ohledně důležité změny, která nás čeká v Hilarion – Podologickém Institutu. Jsem si vědoma, že vás tato zpráva může znepokojit, ale věřte mi, že to, co vám sděluji, jsem zvážila s velkým ohledem na vaše potřeby a naše společné zdraví.

Od svého založení jsme se v Hilarionu vždy snažili poskytovat ty nejlepší podologické služby. Naším cílem bylo a stále je pomáhat vám řešit různé problémy s nohama a zajistit, abyste se u nás cítili dobře. Tento závazek nás všechny spojuje a dělá z Hilarionu zvláštní místo.

Bohužel se provozní náklady neustále zvyšují, a abychom mohli nadále poskytovat služby na té nejvyšší úrovni, rozhodli jsme se provést aktualizaci cen našich služeb. Tato změna bude platná od 1. listopadu 2023. Chápu, že to může být pro některé z vás náročné, a proto vám dávám možnost rezervovat si naše služby za stávající ceny, pokud to uděláte před datem změny cen. Tyto rezervace je možné udělat až na 6 měsíců dopředu.

Ráda bych vás také informovala o osobní změně, která se týká mých služeb. Jak mnozí z vás víte, snažím se nejen poskytovat péči o vaše nohy, ale také školit nové terapeutky, starat se o administrativu a současně dbát o své vlastní zdraví. Tato kombinace povinností je pro mě velkou výzvou.

Proto jsem se rozhodla, že od 1. listopadu 2023 budou mé ceny trochu vyšší než u ostatních terapeutů v našem salónu. Toto rozhodnutí jsem učinila s ohledem na mou rozsáhlou pracovní zodpovědnost, vlastní zdraví a péči, kterou věnuji našim klientům, zaměstnancům a celému Hilarionu.

Je však důležité poznamenat, že stále máte možnost objednat se k našim ostatním terapeutkám za standardní ceny, ať už z důvodu cenového rozdílu či z jakýchkoli jiných preferencí. Jsem tu pro vás a chci vám nabídnout co nejvíce možností, abyste si mohli vybrat tu nejvhodnější péči pro vaše nohy. Vaše spokojenost zůstává mým hlavním cílem, a jsem připravena na vás čekat s otevřenou náručí, ať už se rozhodnete jakkoli.

Rovněž bych chtěla zdůraznit, že celý náš tým v Hilarionu stojí za vámi a vašimi potřebami. Abychom mohli nabídnout více volných termínů rezervací a rychleji vám pomoci, otevřeli jsme 5. podologickou místnost a přijali další terapeutky. Naším společným cílem je poskytnout vám co nejlepší péči a ulevit vám od bolesti.

Chceme, aby bylo pro vás snadnější vybrat si z naší nabídky služeb, a proto v rámci této aktualizace cen i zjednodušujeme složení služeb. Naším cílem je, aby bylo pro vás jasné, na co se můžete těšit, a abyste nemuseli tápat při výběru té správné služby.

Děkuji vám za vaši trvalou podporu a důvěru. Vaše zdraví a pohodlí zůstávají pro nás na prvním místě, a celý náš tým je tu, abychom vám pomohli.

Pokud máte nějaké otázky ohledně této aktualizace cen, nebo pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá.

Na našich stránkách na odkazu níže naleznete na nový ceník.

https://hilarion.cz/cenik-sluzeb-od-2023/

 

S vděčností a otevřeným srdcem, 

Ing. Petra Kliková, majitelka Hilarion – Podologický Institut

Hilarion – price update from November 1st, 2023

Dear clients,Allow me to write you a few words about an important change that awaits us at Hilarion – Podological Institute. I am aware that this news may be upsetting to you, but believe me, I have considered what I am telling you with great regard for your needs and our collective health.

Since our founding, we at Hilarion have always strived to provide the best podiatry services. Our goal has been, and continues to be, to help you solve your various foot problems and make you feel comfortable with us. This commitment brings us all together and makes Hilarion a special place.

Unfortunately, operating costs are continually increasing and in order to continue to provide the highest level of service, we have decided to update our pricing. This change will be effective November 1st, 2023. I understand that this may be challenging for some of you, so I am giving you the option to book our services at the current prices if you do so before the date of the price change. These bookings can be made up to 6 months in advance.

I would also like to inform you of a personal change that affects my services. As many of you know, I strive not only to provide care for your feet, but also to train new therapists, take care of the administrative tasks, and take care of my own health at the same time. This combination of responsibilities is a great challenge for me.

That’s why I’ve decided that starting November 1st, 2023, my rates will be a little higher than the other therapists in our salon. I made this decision in light of my extensive job responsibilities, my own health, and the care I give to our clients, staff, and all of Hilarion.

It is important to note, however, that you still have the option of making an appointment with our other therapists at standard rates, whether due to the price difference or any other preference. I am here to offer you as many options as possible so that you can choose the most appropriate care for your feet. Your satisfaction remains my main goal, and I am ready to wait for you with open arms, whatever you decide.

I would also like to stress that our entire team at Hilarion is behind you and your needs. In order to offer more available booking appointments and help you faster, we have opened a 5th podiatry room and hired additional therapists. Our common goal is to provide you with the best care and relief from your pain.

We want to make it easier for you to choose from our range of services, so as part of this price update we are also simplifying our service line-up. Our goal is to make it clear to you what you can look forward to, so you don’t have to be confused when choosing the right service.

Thank you for your continued support and trust. Your health and comfort remain our top priority, and our entire team is here to help.

If you have any questions about this price update, or if you need more information, please don’t hesitate to contact us. Your satisfaction is very important to us.

On the following link below you will find out current price list.

https://hilarion.cz/cenik-sluzeb-od-2023/

With gratitude and an open heart. 
Ing. Petra Kliková, owner of Hilarion – Podiatry Institute